Mejice

Objavljeno: 30. 11. 2022
Sodelujemo pri EIP projektu Mejice, ki so pomembne tako za kulturno krajino kot za zagotavljanje visoke ravni biotske raznovrstnosti. V sklopu projekta smo obnovili zapuščeno mejico na posestvu tako, da smo jo sčistili in vanjo zasadili grmičevje, trte in drevesa.

Projekt Mejice, oziroma s celim imenom »Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev« je projekt EIP, ki si nadeja ozavestiti in usposobiti deležnike o znanjih in veščinah vzpostavljanja in ohranjanja mejic.

Mejice predstavljajo enega izmed najvrednejših elementov kulturne krajine in stalnico kmetijskega prostora. Vzpostavitev novih in obnova obstoječih mejic prispeva k zagotavljanju visoke ravni biotske raznovrstnosti kmetijskih gospodarstev in boljšo izrabo ekosistemskih storitev, ki jih mejice nudijo.

Cilji in pričakovani rezultati projekta:

Cilji projekta so razvoj novih in sodobnih rešitev na področju vzpostavljanja in vzdrževanja mejic, ki bodo bistveno prispevale k večanju vrstne pestrosti na kmetijskih gospodarstvih ter zmanjšanju in blaženju vpliva podnebnih sprememb na širše okolje. Izboljševati trenutno stanje mejic in dolgoročno povečevati dobrobit za njihove lastnike skozi aktivnosti ozaveščanja, rednega usposabljanja deležnikov ter z oblikovanjem sodobnega in večnamenskega modela upravljanja mejic.

Mejice na posestvu Makrobios Panonija pred ureditvijo.

 

Mejica na posestvu Makrobios Panonija pred ureditvijo.

Ključna vodila pri vzpostavljanju mejic:
– zadostna najmanjša vrstna pestrost mejic,
– preprečevanje razširjanja ali zmanjševanje številčnosti invazivnih tujerodnih vrst,
– spodbujanje in zagotavljanje uravnalnih, ohranjevalnih in proizvodnih funkcij mejic.

Z ustrezno vzpostavljenimi mejicami se bo zagotavljalo:
– proizvodnjo pestrega nabora dobrin (medonosnost, sadje/plodovi, gobe),
– druge funkcije, kot so ohranjanje vrstne pestrosti, opraševanje, razširjanje semen, biološka
kontrola škodljivcev in ohranjanje genske raznovrstnosti,
– zadrževanje površinskega odtoka vode in onesnažil ter zadrževanje vode v tleh,
– zmanjšanje erozije,
– vezava ogljika v tla,
– ohranjanje rodovitnosti in strukture tal.

 

Vodilni partner:                   Gozdarski inštitut Slovenije

Vodja projekta:                    dr. Tine Grebenc

Partnerji projekta: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna; Notranjski regijski park; Vrtnarstvo Jure Štanta s. p.; Zavod Jabolko; Replika d. o. o.

Kmetije iz različnih slovenskih regij:

Kmetija Andrejevi; Kmetija Široko; Kmetija Vertovšek; Kmetija Grčman; Čebelarstvo Udovč; Makrobios Panonija so. p. 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru 4. JR za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Vrednost sofinanciranja znaša 248.605,02 €. 

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.