Kratek naziv projekta: EIP 16.5 – Travniški sadovnjaki

Polni naziv: »Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja«

Problem, ki ga projekt naslavlja: Projekt se osredotoča na zmanjševanje negativnih vplivov intenzifikacije kmetijstva, z iskanjem okolju prijaznejše kmetijske rabe, ki podpira biodiverziteto in nudi ekonomske perspektive kmetom. Težava na strani kmetijskih gospodarstev je predvsem v pomanjkanju znanja glede obnove, izdelave in oskrbe ekstenzivnih sadovnjakov, ki bi zagotavljali ekološko pridelano sadje za predelavo in nadaljnjo prodajo, saj je zaznati vse večje povpraševanje po tako pridelanem sadju in izdelkih iz njega. Revitalizacija in širitev travniških sadovnjakov pomeni kmetom povečanje produktivnosti sicer pogosto zanemarjenih/zaraslih površin. 

 

Namen projekta: Ohranjanje in širjenje travniških sadovnjakov, kar bo pripomoglo k vzdržnemu razvoju kmetijskega prostora, povečevanju biotske pestrosti ter ohranjanju tradicionalnih vzorcev kulturne krajine.

 

Cilj projekta:

 • razvoj in izdelava modela revitalizacije obstoječih in vključevanja novih travniških sadovnjakov v kulturno krajino – upoštevan tudi prostorski vidik (na podlagi izvedenega praktičnega preizkusa na izbranih KG – kmetijskih gospodarstvih);
 • uvajanje vzdržne kmetijske rabe v obliki travniških sadovnjakov s tehnologijami pridelave, ki podpirajo biotsko raznovrstnost (dvonamenska raba);
 • ohranjanje in povečanje biodiverzitete travniških sadovnjakov kot primera pomembne krajinske prvine;
 • oblikovanje ekološko bogatejšega prostora, ki omogoča vzdržno pridelavo sadja in njegovo predelavo;
 • preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin in s tem ohranjanje identitete slovenske kulturne krajine;
 • prenos znanja in prikaz primerov dobre prakse s sodelovanjem strokovnjakov z različnih področij;
 • ozaveščanje lokalnega prebivalstva in mladih, ki se izobražujejo s področij kmetijstva, okoljskega načrtovanja, biologije idr.

Pričakovani (glavni) rezultati projekta:

 • izvedene prostorske analize in pripravljeni načrti vzpostavitve/obnove travniških sadovnjakov na izbranih KG;
 • pripravljen in izveden praktični preizkus rešitev (zasaditev/obnov) na izbranih KG;
 • povečanje usposobljenosti KG, članov partnerstva in drugih KG (izveden program usposabljanja);
 • izveden prenos znanja v prakso, pridobljenega v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa (izvedene razna predavanja, delavnice, ekskurzije, idr. za strokovno in laično javnost);
 • predstavljeni rezultati projekta preko različnih komunikacijskih sredstev (internet, družbena omrežja, elektronska in navadna pošta, tiskani mediji, dogodki, idr.)

Partnerji projekta:

 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta – nosilec projekta
 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Zavod Jabolko
 • Podjetje 2Dom d.o.o.
 • Raziskovalna organizacija Rteh d.o.o., socialno podjetje
 • Kmetijska gospodarstva iz različnih regij:
 • Turistična kmetija pri Andrejevih, Narin pri Pivki (Primorsko-notranjska regija)
 • Turistična kmetija Široko, Tolminski Lom (Goriška regija)
 • Kmetija Zaplana nad Vrhniko (Osrednjeslovenska regija)
 • Kmetija Strgulec, Kostanjevica na Krki (Posavska regija)
 • Kmetija MakroBios Panonija, Lucova (Pomurska regija)
 • Kmetija Zakotnik, Dorfarje (Gorenjska regija)

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Vrednost sofinanciranja znaša 249.735,97 EUR. Več informacij o EKSRP in PRP najdete na navedenih povezavah.